Alg. voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Mary Chand Wonen

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten tussen Mary Chand Wonen, hierna kortweg aan te duiden als MCW, en iedere partij met wie MCW zaken doet binnen het kader van de uitoefening van het bedrijf van woninginrichting en woningstoffering door MCW Tot de bedrijfsvoering van MCW behoort ook de levering en montage van buitenzonwering, screens, zonneschermen en rolluiken (raambekleding) en de levering van eenvoudige domotica.

Offertes

Iedere offerte van MCW is ontleend aan door de opdrachtgever verstrekte informatie, waaronder opgave van correcte NAW-gegevens en een volledige weergave van de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van door MCW te leveren producten en/of diensten.

Een offerte van MCW is vrijblijvend, behoudens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van MCW zijn van toepassing op alle contacten tussen MCW en derden, zodra MCW daarop een beroep heeft gedaan en de tekst van die algemene voorwaarden aan de betrokken derde ter hand c.q. beschikbaar is gesteld door MCW; andere algemene voorwaarden, ook voor zover gebruikt door de opdrachtgever zelf, worden door MCW uitdrukkelijk afgewezen c.q. uitgesloten.

Opdrachten

Iedere opdracht aan MCW dient schriftelijk te geschieden.

De opdracht betreft in beginsel maatwerk, binnen de contouren van de fabriekseigen elementen van producten en/of diensten die door MCW geleverd worden, zoals uitvoeringsvoorwaarden, kleurstellingen en (voorgeschreven) maatvoering.

Te dier zake gelden de door de fabriek afgegeven garanties en/of instructies en handleidingen.

Iedere wijziging van de opdracht, waaronder een opdracht tot meerwerk, dient schriftelijk te geschieden en door MCW te worden goedgekeurd en schriftelijk bevestigd.

Betalingen

Betaling door de opdrachtgever dient uiterlijk bij levering c.q. voltooiing van (installatie en/of montage) werkzaamheden aan MCW te geschieden, op de wijze als in de opdracht(bevestiging) door of namens MCW aangegeven.

De kosten van meerwerk worden door MCW afzonderlijk in rekening gebracht.

Intellectuele eigendomsrechten

MCW behoudt te allen tijde haar intellectuele eigendomsrechten op haar ontwerpen, tekeningen, modellen, logo, merken, domeinnamen en know-how.

Aansprakelijkheid

MCW kan aangesproken worden door de opdrachtgever of door derden. Aansprakelijkstelling van MCW dient schriftelijk en tijdig te geschieden per aangetekende brief, met mededeling van een eventuele redelijke termijn voor herstel van gebreken.

Iedere aansprakelijkstelling dient te geschieden binnen een termijn van veertien dagen na ontdekking van enig gebrek aan het door MCW geleverde. Aanvaarding door de opdrachtgever van het door MCWgeleverde bij de levering houdt aanvaarding in van de staat van het geleverde, waarin begrepen het verval van het recht tot aansprakelijkheidstelling van MCWvoor zichtbare gebreken.

De aansprakelijkheid van MCW strekt niet verder dan tot de aansprakelijkheid van de fabriek.

Overmacht

MCW is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die niet aan MCW toe te rekenen zijn.

Geschillenregeling

MCW zal te allen tijde trachten een geschil met een opdrachtgever of een derde in de minne op te lossen.

Slaagt zij daarin niet, dan zal ieder geschil met een opdrachtgever of derde bij uitsluiting dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ’s Hertogenbosch.

Zomerrooster 2024

ZOMER ROOSTER 2024---------16 juli tot en met 20 juli gesloten ---------------------------------23 juli - 24 juli - 25 juli - 26 juli geopend van 9:30 tot 15:00 --------------27 juli gesloten.